Kvalitet og pasientsikkerhet

PRIS: GRATIS
DATO 2018-07-02
FORFATTER Dag-Gunnar Stubberud
ISBN 9788205483415
FILSTØRRELSE 3,4 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Norske helse- og omsorgstjenester er blant de beste i verden, men selv om de fungerer godt på mange områder, kan tjenestene ha feil, mangler, svikt og uønsket variasjon, det vil si at helsehjelpen ikke følger anbefalte standarder. For mange pasienter får unødig skade som følge av helse- og omsorgstjenester de har mottatt eller ikke får. Samfunnet er i dag veldig opptatt av kvalitet, og kravet til pasientsikkerhet er betydelig skjerpet. Målet med kvalitetsarbeid, som kvalitetsforbedring og kvalitetskontroll, er å bedre pasientsikkerheten. Denne boken presenterer noen modeller, arbeidsmåter og tiltak for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene. Bokens målgruppe er helsefagstudenter i bachelor-, videreutdannings- og mastergradsprogrammer. Boken egner seg også for sykepleiere og ledere både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Selv om boken er rettet mot sykepleiere, kan den også brukes av annet helsepersonell. De fleste av modellene og metodene som presenteres, er laget for generell bruk i helse- og omsorgstjenestene.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Kvalitet og pasientsikkerhet PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Kvalitet og pasientsikkerhet.

...lan for videre utvikling av spesialisthelsetjenesten (Meld St.11, 2015-2016). Planen er et viktig ledd i å skape pasientens helsetjeneste, styrke kvalitet og pasientsikkerhet og stille tydelige faglige krav til sykehusene. Les mer om nasjonal helse- og sykehusplan St.13 (2016-2017) Kvalitet og pasientsikkerhet 2015. Som de tre første meldingene, beskriver også den fjerde status og utfordringer for kvalitet og pasientsikkerhet, slik dette kommer til uttrykk i årsmeldinger og rapporter for 2015 fra Pasient- og brukerombudene, Statens helsetilsyn, Norsk pasientskadeerstatning, Helsedirektoratets ... Diakonhjemmet Sykehus jobber kontinuerlig med pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid. Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU) er en del av sykehusets verdibaserte virksomhetshetsledelse og består av sykehusledelsen og andre relevante fagpersoner. Ledelse av pasientsikkerhet handler om å sette kvalitet og ledelse på dagsorden. Pasienter og brukere må involveres, og beslutninger skal ...