Produktansvarsloven

PRIS: GRATIS
DATO 2015-02-02
FORFATTER Ole André Oftebro, Kyrre W. Kielland
ISBN 9788205429505
FILSTØRRELSE 12,89 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Produktansvarsloven med kommentarer dekker behovet for en oppdatert kommentar om produktansvarsloven. Boken gir veiledning til loven i sin nåværende form og utviklingen i rettspraksis fra norske domstoler og EU-domstolen. Produktansvarsloven regulerer produsenters ansvar for skadevoldende egenskaper ved produktene deres. Ordet «produsent» brukes i loven i vid betydning og omfatter alle som tilvirker eller frembringer, markedsfører, importerer eller forhandler produktet. Boken trekker inn annen litteratur, forarbeider samt produktansvarsdirektivet (85/374/EØF).Etter produktansvarsloven kapittel 3 dekker produktansvaret også skade på person som oppstår ved inntak av legemidler (legemiddelansvaret). Produktansvarsdirektivet, Haag-konvensjonen om lovvalg ved produktansvar og legemiddelforsikringsvilkårene er derfor inntatt som vedlegg til boken.Boken retter seg mot advokater, dommere, saksbehandlere i Norsk pasientskadeerstatning og andre rettsanvendere.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Produktansvarsloven PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Produktansvarsloven.

...er og løsøre hva enten det er naturprodukt eller industriprodukt, råvare eller ferdigprodukt, delprodukt eller ... Produktansvarsloven gjelder det erstatningsansvar en produsent har for skade som voldes av produkt framstilt eller satt i omsetning som ledd i hans yrke, ervervsvirksomhet eller dermed likestilt virksomhet. Produktansvarsloven begrenser ikke retten til å kreve erstatning på annet grunnlag. § 1-2 (definisjoner) Før produktansvarsloven ble vedtatt var det de alminnelige erstatningsregler som kom til anvendelse når et produkt forvoldet skade. Det fremgår av forarbeidene til produktansvarsloven10 at lovfestingen av produktansvaret innebar en viss skjerpelse av ansvaret i forhold til hva som var gjeldende rett forut for loven. Loven bygger på et rent Produktansvarsloven pålegger alle produsenter og/eller importører av legemidler å tegne ansvarsforsikring, jf. produktansvarsloven § 3-4. Ansvarsforsikringene er etter produktansvarsloven § 3-5 organisert gjennom Leg...